Screenshots of  Easy Screen Saver Maker

 

Screen shot #1 Screen shot #1:
Adding media files
Screen shot #2 Screen shot #2:
Viewing media files in a buddy play window
Screen shot #3 Screen shot #3:
Adding music files
Screen shot #4 Screen shot #4:
Modify options
Screen shot #5 Screen shot #5:
Preview and make screensaver
Screen shot #6 Screen shot #6:
Register MyScreenSaver

 

 

Copyright 2003-2008 by Guangming Software, LLC.